المواصفات

Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive

Download (PDF/232.6 kB)

Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive

Download (PDF/528.4 kB)

Panamera Turbo Executive

Download (PDF/31.8 kB)